Spring til indhold

Min baggrund

Jeg er uddannet ingeniør, B.Sc.Eng. (Chem), og HD i Organisation og Ledelse.

Projektledelse og facilitering

Min professionelle baggrund har rødder i automations- og produktionsbranchen, hvor jeg som enten projektingeniør, projektleder eller freelance konsulent har været involveret i adskillige tekniske og forretningsmæssigt strategiske projekter.

Som projektingeniør har jeg tilegnet mig en praktisk ’hands-on’ tilgang til specifikation, programmering, installation og indkøring af automatiserede specialmaskiner og robotter. Og som projektleder og freelance konsulent har jeg tilsvarende oparbejdet en fornuftig tilgang til de gængse arbejdsgange i et projektforløb, såsom projektbudgettering og -planlægning, allokering og koordinering af menneskelige ressourcer, mødeledelse, rapportering og kommunikation.

– Når jeg taler om projektledelse handler det især om teknisk projektledelse indenfor automations- og produktionsbranchen. Primært i forbindelse med fremstilling og indkøring eller standardisering af automatiserede specialmaskineanlæg og robotløsninger, der som oftest sætter forskelligartede ingeniørfaglige discipliner i spil gennem hele projektforløbet. Jeg har for eksempel arbejdet med teknisk kravspecificering og klassificering, tilbudsgivning, kontraktgennemgang, indkøb, designgennemgang, proces- og produktvalidering, forberedelse til EHS-godkendelser, FAT, SAT og endelig overdragelse af løsningen til kunden.

Procesorienterede ledelsessystemer

Interessen for ledelsessystemer og standardisering af projekter, processer og produkter har fulgt mig gennem hele mit professionelle virke. Jeg er fortrolig med at anvende nationale og internationale standarder, regulativer og lovgivning, og sætter stor pris på at arbejde ud fra systemiske principper og metoder, som giver mening på såvel gulvet som tegnestuen og ledelsesgangen.

– Med denne tilgang in mente, har jeg blandt andet haft til opgave at etablere tilpassede kvalitetsledelsessystemer i henhold til ISO 9001, og har tilsvarende udført kortlægninger af miljø- og arbejdsmiljøforhold i produktionsvirksomheder.

Som freelance konsulent har jeg desuden ydet rådgivning vedrørende etablering, implementering og certificering af miljøledelsessystemer iht. ISO 14001 og arbejdsmiljøledelsessystemer iht. ISO 45001. Denne type rådgivning har primært henvendt sig til SMV-er, som var udfordret af deres kunders og/eller myndighedernes krav til effektiv processtyring, sporbarhed og bæredygtighed.

Mit arbejde med ledelsessystemstandarderne omfatter både det strategiske og operationelle niveau, og relaterer i høj grad også til den tekniske ledelse: den principielle dokumentation og de pålidelige metoder.

Principiel dokumentation og pålidelige metoder

Mine evner til at arbejde systematisk og analytisk, og være i stand til at se detaljen i helheden, er især kommet til udtryk i mine roller som ansvarlig projektleder for globale standard engineering solutions til automations-/cementindustrien, og som faciliterende projektleder i sekretariatsregi på udvikling og løbende vedligeholdelse af standard de facto specifikationer gældende for installations- og automationssegmenterne indenfor byggebranchen. – Roller, som på hver sin måde indebar at være projektleder og tovholder på faglige specialisters (læs: ingeniørers) arbejde, og samtidig være den, der satte dagordenen, og sikrede, at der var overensstemmelse mellem mål og midler.

Projektopgaver, som relaterer til opbygning, udvikling og rammesætning af teknisk dokumentation, og systemisk klassificering af produkter og produktløsninger, har således også været tro følgesvende i mit professionelle virke.

Jeg har altid holdt mig opdateret på tidens tekniske tendenser, nye standarder, lovgivning, direktiver, forordninger og regelsæt – og gør det stadig. Det betyder, at jeg som oftest er beredt på at revidere, beskrive og følge op på det, der skal til, for at kunne rådgive om og imødekomme gældende lovpligtige og branchespecifikke dokumentationskrav.

Som freelance konsulent har jeg for eksempel arbejdet indgående med teknisk dokumentation, som trak tråde til både Bygningsreglementet (BR18), Maskindirektivet 2006/42/EC og specifikke europæiske, tyske og danske byggetekniske standarder, udført en indledende kortlægning til beregning af en produktionsvirksomheds CO2 aftryk, udarbejdet en csr profil for en handelsvirksomhed indenfor stålindustrien, og gennemført arbejdspladsvurderinger iht. Arbejdstilsynets forskrifter for en virksomhed indenfor overfladebehandlingsbranchen.

I det maskinsikkerhedsmæssige perspektiv, her jeg blandt andet stået for CE-mærkning af et integreret produktionssystem (integrated manufacturing system, IMS) iht. ISO 11161:2007, udført risikovurderinger og risikoreduktioner iht. Maskindirektivet 2006/42/EC Annex I og ISO 12100:2010. – Jeg har ligeledes arbejdet med at fastsætte rammerne for brugsanvisninger iht. ISO 20607:2019, som i denne sammenhæng også indebar træning af operatører, faglærte og ingeniører i at kunne identificere og dokumentere kritiske maskin- og procestekniske forhold og komponenter.

Se listen over udførte opgaver: Et potpourri af projekter.

International og tværorganisatorisk erfaring

Jeg er vant til at navigere i miljøer, som kræver samarbejde på tværs af både faggrupper, organisationsniveauer og landegrænser.

Min tværorganisatoriske erfaring spænder vidt. Lige fra facilitering af det konfliktfyldte møde mellem specialister til rapportering af fremdrift til kunder, bestyrelser og styregrupper, og afholdelse af teknisk orienterede workshops og træningssessioner for såvel kolleger som kunder og andre interessenter.

Jeg værdsætter den tværkulturelle ånd og diversitet, som især er kommet til udtryk når arbejdet er foregået uden for Danmarks grænser. I mine faste ansættelsesforhold har jeg udført arbejde i De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Spanien, Portugal, Grækenland og Irland, og arbejdet på tværs af Danmark, Indien, Tyskland og Tjekkiet i forbindelse med teknisk ledelse og facilitering af globale standardiseringsopgaver.

I mit selvstændige virke har jeg indtil videre haft en enkel konsulentopgave, der indebar rejser til kundens produktionssite i Centraleuropa.

Siden september 2011 har jeg helt eller delvist udført freelance konsulentopgaver for små og mellemstore virksomheder – og i 2015 blev jeg selvstændig erhvervsdrivende på fuld tid, da jeg officielt stiftede mit firma baldvinsdóttir.

I perioden fra 2015 til nu, har jeg sideløbende haft 3 kortere fastansættelser som ingeniør og konsulent, blandt andet inden for automationsbranchen og softwareindustrien.


Lidt bonusinfo til dig, som vil vide lidt mere:

Linimatic Zn-NOVATION Juli 2007

Linimatic Zn-NOVATION Juli 2007

bips nyt nummer 3: 2013

Min samling af visitkort gennem de seneste 25 år. Et enkelt kort er dog gået tabt på rejsen: Project Engineer (commissioning) ved FLSmidth Automation, APQ, Laboratory Systems (2007-2009).

Hvis du vil vide mere om mig og mine refleksioner over arbejdslivet, kan du læse videre her:
Ladies First | Portræt af Solveig Einarsson

solveig einarsson/oktober 2023

download cv (english)